Algemene voorwaarden

Mystery shoppers

Secret View is onderdeel van Secret Collect B.V., gevestigd aan de Markt 1, 6811CG te Arnhem.

Door je officieel in te schrijven als mystery shopper bij Secret View ben jij volledig gemachtigd om opdrachten bij ons uit te voeren!

We maken gebruik van de IB47-regeling. Dit wil zeggen dat jij geen salaris bij ons verdient, maar een vergoeding krijgt voor de uit te voeren opdrachten. We moeten de bezoeken wel registreren bij De Belastingdienst en daarom hebben wij onder andere je NAW-gegevens en BSN-nummer nodig. De vergoedingen vallen onder de post 'resultaat uit overige werkzaamheden'.

Uiteraard zullen we zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonlijke informatie omgaan en deze bovenal niet delen met derden.

Inschrijving en spelregels

1. De mystery shopper van Secret View is verplicht bij aanmelding zijn persoonlijke gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
2. De mystery shopper van Secret View is verplicht zijn/haar BSN-nummer aan Secret View te overhandigen.
3. De mystery shopper van Secret View zal zich niet inplannen voor mystery bezoeken wanneer de intentie ontbreekt om het bezoek daadwerkelijk uit te voeren.
4. De mystery shopper van Secret View zal geen mystery bezoeken uitvoeren wanneer hij/zij betwijfelt of hij/zij tot de doelgroep van dit bezoek behoort zoals in de briefing staat vermeld.
5. De mystery shopper van Secret View zal een mystery bezoek pas uitvoeren als hij/zij de briefing, de vragenlijst en eventueel ander voorbereidend materiaal nauwkeurig heeft doorgenomen en volledig heeft begrepen.
6. De mystery shopper van Secret View zal een mystery bezoek uitsluitend in eigen persoon uitvoeren.
7. De mystery shopper van Secret View zal een mystery bezoek op een eerlijke en integere manier uitvoeren.
8. De mystery shopper van Secret View zal een mystery bezoek nimmer onder invloed van drugs en/of alcohol uitvoeren.
9. De mystery shopper van Secret View zal zich aan het door Secret View aangegeven scenario voor het desbetreffende mystery bezoek houden.
10. De mystery shopper van Secret View zorgt ervoor dat zijn/haar uiterlijk (kleding, kapsel, make-up en dergelijke) is afgestemd op hetgeen hierover in de briefing staat vermeld.
11. De mystery shopper van Secret View zal zich tijdens een mystery bezoek als een normale klant gedragen.
12. De mystery shopper van Secret View zal de vragenlijst binnen 24 uur na de overeengekomen datum van het mystery bezoek online invullen, tenzij hier met Secret View uitdrukkelijk andere afspraken over gemaakt zijn.
13. De mystery shopper van Secret View zal de aanwijzingen van Secret View, ten aanzien van het invullen van de vragenlijst, opvolgen.
14. De mystery shopper van Secret View zorgt ervoor dat het vragenformulier een weerspiegeling is van feiten en niet van de mening of oordeel van de mystery shopper, tenzij Secret View in de briefing of vragenlijst nadrukkelijk anders aangeeft.
15. De mystery shopper van Secret View zorgt ervoor dat commentaren die hij/zij geeft in zijn vragenlijsten:
• informatief zijn en een zo nauwkeurig mogelijk beeld geven van het mystery bezoek;
• duidelijk zijn en zijn/haar antwoorden op de meerkeuzevragen in de vragenlijst niet tegenspreken;
• objectief, volledig en vrij van overmatig gebruik van leestekens zijn;
• geen eigen mening, veronderstelling, vergelijking, of conclusie bevatten tenzij er duidelijk naar wordt gevraagd;
• onderbouwd zijn op het moment dat er naar zijn/haar mening wordt gevraagd;
• motiverend, beschrijvend en opbouwend zijn geschreven.
16. De mystery shopper van Secret View zal alle aantekeningen die hij/zij maakt ten behoeve van het mystery bezoek alsmede de brochures, offertes, kassabonnen en dergelijke, die hij tijdens het mystery bezoek ontvangt, tot één maand na het mystery bezoek bewaren en deze op verzoek van Secret View aan Secret View overleggen.
17. De mystery shopper van Secret View zal een aankoop die hij/zij in het kader van een mystery bezoek heeft gedaan nimmer retourneren bij desbetreffende opdrachtgever, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist in de briefing van het desbetreffende bezoek.
18. De mystery shopper van Secret View zal zich niet bekend maken als mystery shopper van Secret View tijdens een mystery bezoek, tenzij Secret View dit uitdrukkelijk aangeeft in de briefing.
19. De mystery shopper zal nimmer informatie delen met anderen over de prestaties van (een winkel van) een klant van Secret View naar aanleiding van een door hem uitgevoerd mystery bezoek.
20. De mystery shopper van Secret View zal geen klant van Secret View benaderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Secret View.
21. De mystery shopper van Secret View zal nimmer enige vorm van media aanwenden om klachten te uiten over Secret View of zijn klanten. Indien er klachten zijn kunnen deze gemeld worden via mysteryshoppen@secretview.nl
22. Indien de mystery shopper een vergoeding heeft ontvangen van Secret View, maar geen bezoek heeft afgelegd, minder heeft uitgegeven dan verzocht en/of de vragenlijst niet of niet volledig heeft ingevuld, dan dient de mystery shopper de ontvangen vergoeding terug te storten op de rekening van Secret View. Indien de mystery shopper dit nalaat, zal Secret View incassomaatregelen treffen, waarbij de in rekening te brengen incassokosten tenminste 40 euro zullen bedragen.

Belastingen

22. De mystery shopper van Secret View is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de vergoedingen bij de belastingdienst.
23. De mystery shopper van Secret View is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele omzetbelasting indien dit van toepassing is.

Privacy

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens is Secret View verplicht je te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

24. Secret View verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van de mystery shopper:
• NAW gegevens
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Burgerservicenummer
• Bankgegevens
• Mobiele telefoonnummer
• Werkgever
• Persoonlijke interesses
• Uitgekeerde bedrag(en) inclusief eventuele onkostenvergoeding(en)
25. Secret View verwerkt de bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
• de communicatie met de mystery shopper ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de mystery shopper;
• het kunnen doen van betalingen aan de mystery shopper;
• het kunnen doen van een registratie conform de IB47-regeling;
• het kunnen informeren van de klanten van Secret View over de interesses van de mystery shopper zonder daarbij de naam van de mystery shopper te vermelden;
• het opvolgen van klachten en/of meldingen in verband met (onrechtmatig) handelen door de mystery shopper;
• het meten van de belangstelling voor de diensten van Secret View en het bevorderen van gebruikersgemak van haar website;
• eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.
26. Zonder expliciete en voorafgaande toestemming van de mystery shopper zal Secret View geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor interne processen en er een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Op dit moment zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten met:
- STYB
- Taco Mundo
- BLK B.V.
Meer over de verwerkingsovereenkomsten is te vinden in de privacyverklaring van Secret View.

In afwijking van het hiervoor bepaalde kan Secret View echter, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende mystery shopper, persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, de Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties:
• om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis;
• indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting);
• indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van de algemene voorwaarden en instructies van Secret View en/of de huisregels van de klanten van Secret View;
• indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
• indien Secret View wordt betrokken in een fusie of overname, waarbij de persoonsgegevens worden gedeeld met het betrokken bedrijf;
• indien Secret View een partij inschakelt ten behoeve van de verwerking van gegevens in haar opdracht waarbij Secret View strikte voorwaarden ter zake van beveiliging en geheimhouding zal hanteren. Secret View garandeert dat deze verwerking uitsluitend zal geschieden voor de doeleinden zoals in deze algemene voorwaarden omschreven.
27. De mystery shopper kan Secret View om inzage van zijn/haar persoonsgegevens verzoeken. Secret View zal die inzage verschaffen, tenzij zij op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen.
28. Indien de persoonsgegevens van de mystery shopper feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor Secret View de persoonsgegevens verwerkt, dan kan de mystery shopper Secret View verzoeken zijn gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
29. Secret View bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze algemene voorwaarden beschreven doeleinden.
30. Secret View neemt diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

31. Alle persoonsgegevens staan op meerdere servers in beveiligde datacenters welke 24 uur en 7 dagen per week bewaakt en gemonitord worden. Deze datacenters zijn eigendom van Microsoft en zijn gevestigd in Amsterdam & Dublin. Alleen een beperkt bevoegde personen hebben toegang tot deze servers voor onderhoud, maar de data is d.m.v. encryptie niet toegankelijk gemaakt voor deze personen.
32. De persoonsgegevens zijn versleuteld opgeslagen en onleesbaar voor onbevoegden.
33. De website van Secret View is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de mystery shopper en de servers van Secret View te waarborgen.
34. De in de voorgaande leden bedoelde maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s, die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Slotbepalingen

35. Secret View is te allen tijde gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de website te vinden zijn. Wijzigingen worden bij de mystery shopper onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt de mystery shopper in de gelegenheid gesteld de nieuwe versie van de algemene voorwaarden te downloaden.
36. Indien de mystery shopper haar werkzaamheden voor Secret View doorzet na wijziging of aanvulling van deze algemene voorwaarden, worden deze geacht door de mystery shopper te zijn geaccepteerd, tenzij de mystery shopper daartegen binnen zeven dagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Indien de mystery shopper niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, is hij/zij bevoegd zijn/haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Voor zover de mystery shopper op dat moment nog gelden onder zich heeft ten behoeve van de door hem uit te voeren opdrachten, dan is hij gehouden deze gelden terug te storten op de rekening van Secret View.
37. Op de rechtsverhouding tussen de mystery shopper en Secret View is Nederlands recht van toepassing.
38. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 05-04-2018.

Contact

Mocht je nog vragen hebben of informatie willen hebben over bijvoorbeeld de verwerking van jouw gegevens, dan kun je ons bellen of een e-mail sturen naar het onderstaande e-mailadres.

Secret Collect B.V.
Markt 1
6811 CG Arnhem
e-mail: mysteryshoppen@secretview.io
telefoon: 026 - 2022151